0 امتیاز
0 نفر

پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان

نوع اثر : کتاب

ناشر : سروش

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 11,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 232

رده بندی کنگره : ‫‬‭B67‫‬‭/م7پ4 1393

رده بندی دیویی : ‫‬‬‭100

شماره کتابشناسی ملی : 3467368

شابک : ‭978-964-12-0707-8

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

در این دفتر.ابتدا رهیافت های تمدن اسلامی در علم شناسی را ارائه می کنم که پنج رهبافت را در بر می گیرد: رهیافت منطقی - فلسفی. رهیافت تاریخی. رهیافت تطبیقی. رهیافت مورد پژوهانه. و رهیافت اخلاقی. علاوه بر این رهیافت تلفیقی. نوعی چیدمان و کنار هم گذاشتن آن پنج رهیافت دیگر است و ترجیح می دهم آن را رهیافت مستقلی به حساب نیاوریم.

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سروش قابل استفاده است.

پی دی اف

2,200 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 232

موضوعات

فهرست

تشکری برای شکر
مقدمه
بند اول
بند دوم
نگاره نخست : رهیافت های پنج گانه تمدن اسلامی در علم شناسی
اصلاح فلسفه ی علم
فلسفه شناسی. فلسفهء فلسفه. روش شناسی فلسفه
علم شناسی معاصران
1.علم شناسی منطقی- فلسفی
2. علم شناسی تاریخی
3روانشناسی علم
4. روانشناسی علم
سه انگاره در فلسفهء علم دانشمندان مسلمان
رهیافت های دانشمندان مسلمان در علم شناسی
خلاصهء سخن
رهیافت اول:رهیافت منطقی - فلسفه
ویژگی های علم شناسی منطقی- فلسفه
نمونه هایی از رهیافت منطقی - فلسفه
رهیافت دوم: رهیافت تطبیقی
نمونه هایی از رهیافت تطبیقی
ملاک طبقه بندی در علم شناسی تطیقی
رهیافت سوم: رهیافت تاریخی
رهیافت چهارم: روی آورد مورد پژوهانه یارئوس ثمانیه
رهیافت پنجم: رهیافت اخلاقی
تک نگاره ها و سرفصل های علم شناسی اخلاقی
علم شناسی اخلاقی نزد شیخ اشراق
رهیافت تلفیقی
نگاره دوم: چیستی موضوع علم
سخن در یک نگاه
طرح مسئله
چیستی موضوع دانش در دیدگاه ارسطو
تعریف موضوع علم از نگاه فارابی
چیستی موضوع دانش در آثار ابن سینا
وحدت یا تعذاذ موضوع علم
مقایسهء ارسطو و بوعلی سینا
چیستی موضوع علم از نگاه ابن رشد
نگاره سوم: کارکردهای موضوع علم
سخن در یک نگاه
طرح مسئله
جایگاه موضوع علم نزد ارسطو
ارسطو و موضوع دانش به مثابه عامل وحدت بخش مسائل علم
ملاک تمایز علوم
نقش موضوع دانش نزد فارابی
جایگاه موضوع علم نزد ابن سینا
موضوع.معیار وحدت دانش
موضوع علم.ملاک طبقه بندی علوم
موضوع و نسبت علوم
موضوع علم.معیار تقدم و تاخر علوم
پیشرفت ابن سینا در مسئله نقش موضوع علم
کارکرد موضوع علم در آثار ابن رشد
وحدت علم
تقسیم علوم با ملاک موضوع دانش
پیشی و پسی علوم با معیار موضوع
بررسی مقایسه ای جایگاه شیخ الرئیس در علم شناسی با ارسطو. فارابی و ابن رشد
تاثیر علم شناسی سینوی بر دانشمندان مسلمان
تاثیر بوعلی در علم شناسی فلسفی- منطقی
تاثیر ابن سینا در علم شناسی مورد پژوهانه
خلاصهء بحث
نگارهء چهارم: مفهوم سازی عوارض ذاتی
طرح مسئله
مفهوم عرضی ذاتی در آثار ارسطو
چیستی عرضی ذاتی نزد فارابی
عوارض ذاتی در آثار ابن سینا
داوری میان فخر راضی و خواجه ی طوسی
ملاک تمایز عرضی ذاتی از عرضی غریب یا غیر ذاتی
ملاک واسطه در حمل
نسبت عرض ذاتی با موضوع
مالک تخصص
ابن رشد و تصمیم سازی عرضی ذاتی
نگارهء پنجم: ساختار منطقی مسائل علم دربارهء موضوع علم
سخن در یک نگاه
طرح مسئله
دیدگاه ارسطو
دیدگاه فارابی
دیدگاه ابن سینا
ملاک توسعهء مفهومی عرض ذاتی
بررسی ملاک های تمایز عرضی ذاتی
شبهه ای درباره ی گزاره های شخصی
نسبت محصولات مسائل باموضوع علم
ابن رشد و پیوستگی موضوعات و محصولات مسائل
نگارهءششم:چیستی موضوع فلسفه
طرح مسئله
چیستی موضوع فلسفه نزد ارسطو
چیستی موضوع فلسفه نزدکندی
چیستی موضوع فلسفه نزد فارابی
چیستی موضوع فلسفه نزد ابن سینا
یک شبهه و پاسخ آن
موجود و واحد
الهیات خاصه در آثار بو علی
چیستی موضوع فلسفه از نگاه ابن رشد
خلاصه بحث در چیستی موضوع فلسفه
نگاره هفتم: تعریف و اثبات موضوع علم و فلسفه
طرح مسئله
دیدگاه ارسطو درباره ی تعریف و اثبات موضوع دانش و فلسفه
دیدگاه ابن سینا درباره ی تعریف و اثبات موضوع دانش و فلسفه
موضوع دانش
تعریف و اثبات موضوع فلسفه نزد ابن سینا
دیدگاه ابن رشد درباره ی تعریف و اثبات موضوع دانش و فلسفه
نگارهء هشتم: فلسفه در مقام تعریف. فلسفه در مقام تحقق
طرح مسئله
فهرست مسائل فلسفی نزد ارسطو
دیدگاه ارسطو دربارهء مسئلهء دوم
مفهوم سازی ارسطو از مسائل فلسفه
فلسفه ی ارسطو معطوف به مقام تعریف یا تحقق
تمایز روشی بر اساس تمایز موضوع دانش
تمایز موضوعی علوم
مرزبندی علوم و مرزبندی مسائل علوم
مبادی برهان در کدام علم جای دارند؟
پرکردن شکاف بین مقام تعریف و مقام تحقق
فهرست مسائل فلسفی نزد ابن سینا
مقایسهء ابن سینا با ارسطو
آیا مسائل فلسفهء ابن رشد.اعراض ذاتی موجود بما هو موجودند؟
مفهوم سازی مسائل فلسفه ابن رشد
فلسفه ابن رشد: مقام تعریف و مقام تحقق
سخن پایانی در نگارهء هشتم
جمع بندی پایانی مباحث کتاب
فهرست منابع
نمایه

محصولات مشابه