0 امتیاز
0 نفر

اقتصاد عدالت محور

نوع اثر : کتاب

ناشر : سروش

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 5,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 195

رده بندی کنگره : ‫‭HD87‫‭/س24‮الف‬7 1388

رده بندی دیویی : ‫‭338/9

شماره کتابشناسی ملی : 1897890

شابک : ‫‭978-964-376-881-1

سال نشر : 1388

خلاصه اثر

بیشتر کسانی که زندگی در ایران امروز را تجربه می کنند، دارای این ویژگی هستند که یا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به دنیا آمده یا سال های طولانی از عمر خود را در لوای قواعد و مقررات این حاکمیت گذرانده اند و این توفیق کمی نیست. برای علاقه مندان و معتقدان به این حاکمیت، مشاهده تلاش و کوشش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دینی برای تحقق آرمان ها و ایده آل های اسلام فرصت مغتنمی بوده است، و برای معدود ایرانیانی که به احتمال با ویژگی یادشده قرابتی ندارند، گذران عمر در پرتو حاکمیتی که برای کشور آنها استقلال سیاسی به بار آورده و آنان را از تحقیر و سرخوردگی در قبال مستکبران جهان رهانده، موهبتی گران قیمت، و واضح است که همه ایرانیان برآن هستند تا کشورشان را از پس کسب استقلال سیاسی به استقلال اقتصادی هم برسانند و در این خصوص، به گونه ای عمل کنند که ساختار اقتصادی کشورشان موجب رفاه و اقتدار آنان شود و این مهم جزو آرزوهای هر مسلمان و ایرانی است...

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سروش قابل استفاده است.

متنی

1,100 تومان

حجم : 752.1 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 180

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول : نظام اقتصادی مهدوی
1- واقعیات حاکم بر اقتصاد کشورها
2- توسعه دین یا دین توسعه
3- عدالت، اصلی ترین هدف
4- شرایط تحقق عدالت
4ـ1ـ شرایط لازم
4ـ2ـ شرط کافی
5- عدالت موعود در جامعه دینی
6- نهادهای اقتصادی در حکومت امام مهدی(ع)
6ـ1ـ موجودی عوامل تولید
6ـ2ـ کارایی اقتصادی
6ـ3ـ انگیزه
6ـ4ـ نقش دولت در نظام اقتصادی
7- ویژگی های اقتصادی
7ـ1ـ رشد اقتصادی
7ـ2ـ امنیت و تأمین اجتماعی
8 - تحول در مفهوم اقتصاد
فصل دوم : نظام اقتصادی قانون اساسی
1- ویژگی های راهبردی
2- عدالت
2ـ1ـ عدالت چیست؟
2ـ2ـ تفاوت عدالت اجتماعی با عدالت اقتصادی
3- قلمرو سیاست های اجرایی عدالت
3ـ1ـ آموزش
3ـ2ـ بهداشت و درمان
3ـ3ـ اشتغال
3ـ4ـ تربیت بدنی
3ـ 5ـ سایر امور مشارکتی
3ـ6ـ حمایت از زنان
4- وظائف دولت
5 - منابع مالی دولت
5 ـ1ـ خمس و زکات
5 ـ2ـ انفال
5 ـ3ـ وصول مالیات
5 ـ4ـ درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی معین
6- اندازه مطلوب دولت
7- مؤلفه های نظام اقتصادی قانون اساسی
8 - بخش های اقتصادی در نظام اقتصادی قانون اساسی
8 ـ1ـ بخش دولتی
8 ـ2ـ بخش تعاونی
8 ـ3ـ بخش خصوصی
9- ساز و کار تخصیص منابع
9ـ1ـ فقدان بازار رقابت کامل
9ـ2ـ تفاوت قیمت تعادلی با قیمت عادلانه
9ـ3ـ انحصار نداشتن نظام بازار به سرمایه داری
10- تمرکز و عدم تمرکز
فصل سوم : بررسی ادله انحراف از اقتصاد عدالت محور
1- دوگانگی نهادی
2- ضعف عوامل غیراقتصادی پشتیبان
2ـ1ـ تلقی نادرست از واژه «اسلام»
2ـ2ـ سوء برداشت از مفهوم «سرنوشت»
3ـ3ـ فقدان نظام آموزشی متناسب
3- فقدان «نهاد»های دینی
3ـ1ـ مهجور بودن «نهاد»های خمس و زکات
3ـ2ـ توجیه ربا
3ـ3ـ حساس نبودن به ابعاد فقر
4_ کاستی در بنیان های عقیدتی
4ـ1ـ وحدت
4ـ2ـ تعادل
4ـ3ـ اختیار
4ـ4ـ مسئولیت
5- ترویج «اقتصاد» عاری از اخلاق
5 ـ1ـ اخلاق عامل سعادت
5 ـ2ـ مذمت سربار دیگران بودن
5 ـ3ـ ضرورت رفع فقر در ابعاد مختلف
5 ـ4ـ رهیافت مکانیکی در فهم اقتصاد
6- درک نادرست از مبانی تولید ثروت
6ـ1ـ رعایت قاعده «توزیع قبل از تولید»
6ـ2ـ تکریم تولیدکننده
6ـ3ـ برابری «کار» و «تقوی»
فصل چهارم : سیاست های اقتصادی دوران گذار
1- ملاحظات مربوط به «برنامه ریزان» اقتصادی
1ـ1ـ باور داشتن به «کارایی» دین
1ـ2ـ تحول در نظام آموزشی
1ـ3ـ شناخت ایران
2- سیاست های اداری ـ اجرایی
2ـ1ـ تحول در تشکیلات
2ـ2ـ پرداخت های غیرمتوازن
2ـ3ـ تناسب نظام آموزشی با بازار کار
3- سیاست های مدیریتی در اقتصاد ملی
3ـ1ـ بانک مرکزی و سیاست پولی
3ـ2ـ نهاد «برنامه ریزی»
3ـ3ـ وزارت اقتصاد و سیاست مالی
3ـ4ـ مسئول پاسخگو در «اقتصاد ملی»
4- لزوم سیاستگذاری هماهنگ و همگرا
4ـ1ـ لزوم کسب مشارکت حداکثری مردم
4ـ2ـ لزوم همگرایی در سیاست های اتخاذی
4ـ3ـ مسئول اقتصاد ملی نه اقتصاد دولت
4ـ4ـ حاکمیت تصمیمات کارشناسی
5- سیاست های سرمایه گذاری
5 ـ1ـ بانک و مشارکت در سرمایه گذاری
5 ـ2ـ حذف کامل «ربا»
5 ـ3ـ کارایی رهیافت بانکداری بدون ربا
6- سیاست قرض الحسنه
6ـ1ـ ویژگی های قرض الحسنه
6ـ2ـ انحصاری نکردن قرض الحسنه به فقرا
6ـ3ـ تأمین سرمایه مشاغل ارزان قیمت
7- سیاست های بهره برداری از ارزهای نفتی
7ـ1ـ تأمین نیازهای ارزی دولت
7ـ2ـ اعتبار معطوف به ذخایر ارزی
7ـ3ـ عرضه «ارز» به بخش های خصوصی و تعاونی
7ـ4ـ تبدیل «سرمایه» به «سرمایه»
7ـ5ـ تأمین سرمایه تأسیس بانک های توسعه استانی
8- سیاست های هزینه ای
8 ـ1ـ هزینه معطوف به قانون
8 ـ2ـ بررسی مستمر کارایی تشکیلات موجود
8 ـ3ـ تنظیم «اعتبار» بر مبنای صفر
8 ـ4ـ جلوگیری از اقدامات غیرقانونی
8 ـ 5ـ ممنوعیت دستورالعمل های «هزینه زا»ی ناهماهنگ
8 ـ6ـ رعایت تناسب بین «داده»ها و «ستانده»ها
9- سیاست های عمرانی
9ـ1ـ آمایش سرزمین
9ـ2ـ چانه زنی های مخرب
9ـ3ـ فقدان الگوی توسعه روستایی
10- سیاست های مالیاتی
10ـ1ـ ترویج پرداخت خمس و زکات
10ـ2ـ رجحان رفع موانع تولید بر دریافت مالیات
10ـ3ـ مالیات ویژه بر درآمدهای اتفاقی
10ـ4ـ تصحیح الگوهای وصول مالیات
11- سیاست های بازرگانی
11ـ1ـ تولید بیشتر پشتیبان تجارت مؤثرتر
11ـ2ـ تنظیم بازار محصولات
11ـ3ـ لزوم اتخاذ رهیافت حمایت از تولید داخلی
11ـ4ـ از بازارهای منطقه ای تا بازارهای جهانی
12- سیاست های مصرف انرژی
12ـ 1ـ لزوم توجه به اهمیت «شرکت ملی نفت ایران»
12ـ2ـ یارانه برای چه کالاها و چه کسانی؟
12ـ3ـ «یارانه انرژی» یا «ارزان فروشی انرژی»
12ـ4ـ عدم توازن در بهره مندی از «ارزان فروشی انرژی»
12ـ 5ـ لزوم اتخاذ سیاست های غیرقیمتی
13- سیاست های یارانه ای
13ـ1ـ یارانه های تولیدی
13ـ2ـ یارانه های مصرفی
فصل پنجم : ملاحظات اساسی
1_ تضاد بین عدالت با رشد اقتصادی
2- ناسازگاری عدالت با رقابت
3_ «دولتی» تلقی شدن اقتصاد عدالت محور
4- توزیع فقر و اقتصاد عدالت محور
منابع

محصولات مشابه