0 امتیاز
0 نفر

مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده

نوع اثر : کتاب

ناشر : سروش

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 15,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 331

رده بندی کنگره : ‫‭‬‭HQ743‫‭/س‌2م‌7 1375‬

رده بندی دیویی : ‫‭‭306/8

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌78-6673

شابک : ‭978-964-376-523-1

سال نشر : 1375

خلاصه اثر

نوشته های انسان شناسی، مشحون از آراء دانشمندانی است که نه تنها خانواده را پایدار می بینند، بلکه آثار عمیقی از جانب آن بر فرزندان ملاحظه می کنند. کاردینر که اصطلاح «شخصیت اساسی» را عنوان کرده، معتقد است در افراد هر جامعه صفاتی مشترک می توان یافت و آن صفات که شخصیت اساسی آنان را تشکیل می دهد، معلول نهادهای نخستین اجتماعی است و هم آن صفات به نوبه خود در نهادهای ثانوی آن جامعه منعکس می گردد و بر آن اثر می نهد...

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سروش قابل استفاده است.

متنی

3,100 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 311

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست : ازدواج و تطوّر آن
درآمد
فصل اوّل : تعریف ازدواج و شناخت آماری آن
تعریف ازدواج
شناخت آماری ازدواج
خلاصه فصل
فصل دوم : ازدواج، پدیده اجتماعی و تطور آن
ابعاد اجتماعی ازدواج و اهداف آن
تطور همسرگزینی
خلاصه فصل
بخش دوم : همسان همسری قاعده جهانی همسر گزینی
درآمد
فصل اول : همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی
خلاصه فصل
فصل دوم : همسان همسری بر مبنای ویژگیهای جسمانی
تعلق نژادی و گزینش همسر
عامل سن در ازدواج
شرایط مرتبط با ساخت اجتماعی
شرایط مرتبط با ساخت خانواده جدید
خلاصه فصل
فصل سوم : همسان همسری از دیدگاه اجتماعی ـ تحصیلی
همسان همسری اجتماعی
همسان همسری تحصیلی
خلاصه فصل
فصل چهارم : همسان همسری از نظر امور ذهنی و معنوی
خلاصه فصل
فصل پنجم : همسان همسری بر مبنای منشها
خلاصه فصل
بخش سوم : انواع و صور ازدواج
درآمد
فصل اول : ازدواج ربایشی
خلاصه فصل
فصل دوم : ازدواج از طریق خرید همسر
خلاصه فصل
فصل سوم : ازدواج موقت
صیغه و صیغه گونه
خلاصه فصل
فصل چهارم : ازدواج مبادله ای
خلاصه فصل
فصل پنجم : ازدواج تنظیم شده
از دیدگاه رابطه فرد و جامعه
از نظر عاملین زوجیت
از نظر معیارها
از نظر شیوه ها
خلاصه فصل
فصل ششم : انواع دیگر
ازدواج خصوصی
ازدواج آزمایشی
ازدواج دوستانه
ازدواج با ارواح
خلاصه فصل
بخش چهارم : گزینش همسر، علایق فردی و حد والدین
درآمد
فصل اول : ازدواج، آزادی جوانان و حد والدین
خلاصه فصل
فصل دوم : عشق و ازدواج
خلاصه فصل
بخش پنجم : ازدواج در ایران امروز
درآمد
فصل اول : ازدواج، جوانان و والدین
خلاصه فصل
فصل دوم : تحرک اجتماعی و همسرگزینی
خلاصه فصل
فصل سوم : دو متغیر اساسی: سن و ویژگیهای فرهنگی
سن ازدواج در ایران معاصر
انتخاب همسر از دیدگاه فرهنگی
خلاصه فصل
بخش ششم : خانواده، انواع و نظریّه ها
درآمد
فصل اول : خانواده و انواع آن
انواع خانواده
خلاصه فصل
فصل دوّم : صاحبنظران بزرگ
مورگان
دورکیم
کلود لوی استروس
خلاصه فصل
بخش هفتم : حیات خانواده و عوامل مؤثر بر آن: اشتغال زن و خانواده
درآمد
فصل اول : خانواده و اشتغال زن:تصویر واقعیت در کشورهای صنعتی
ابعاد اشتغال زن، گرایشهای طبقاتی و جاذبه بخشهای اقتصادی
دو متغیر اساسی: سن زن و ازدواج
انگیزه ها و عوامل در اشتغال زن
آثار و نتایج اشتغال زن
خلاصه فصل
فصل دوم : اشتغال زن و خانواده در ایران
هدفها
روشها و شاخصها
طرح نمونه گیری
تجویز یا طرد اشتغال زن
دلایل و انگیزه ها
نتیجه
خلاصه فصل
فصل سوم : اشتغال زنان؛ چند نظریه
الف) مخالفان اشتغال زنان
ب) موافقان اشتغال زنان
پ) تنگناها و مسائل
خلاصه فصل
بخش هشتم : خویشاوندی و انواع آن
درآمد
1- خویشاوندی نسبی
2- خویشاوندی سببی
3_ خویشاوندی توتمی
4_ فرزندخواندگی
5_ خویشاوندی رضاعی
6- خویشاوندی تعمیدی
خویشاوندیهای دیگر
خلاصه
چند نتیجه
ضمیمه : کاربرد جامعه شناسی خانواده در گروههای ویژه: عشایر ایران
واژه نامه
واژگان خانواده (فارسی ـ انگلیسی)
واژگان خانواده ( انگلیسی ـ فارسی)
منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع خارجی
پاسخ پرسشهای چند گزینه ای

محصولات مشابه