مدیریت فروش - لیست آثار

شاه کلید فروش در ایران

سعید تقدسی

9,500 تومان

مدرسه تجارت

طاهریان

5,000 تومان

قدرت انعطاف پذیری

طاهریان

3,500 تومان

فوق ستاره فروش شوید

شادن پژواک

3,000 تومان

مهارت در فروش پیچیده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان