علوم سیاسی - لیست آثار

نفوذ

محمد رستمی

4,000 تومان

The constitution of the Islamic Republic of Iran

بین المللی الهدی

2,000 تومان

قانون شاهنشاهی

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

3,500 تومان

شرح ماجرا

انقلاب اسلامی

رایگان

اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ه)(جلد چهارم)

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

2,000 تومان

گفت و گو های سیاسی

سوره مهر

1,500 تومان

فضاهای جدید آزادی

روزبهان

3,000 تومان

اسپینوزا: رساله سیاسی

روز بهان

5,000 تومان

اتفاق می افتد

روز بهان

7,000 تومان

شبکه فریب

سروش

5,000 تومان

درس های دیپلماسی

سروش

3,600 تومان