حقوق و قوانین - لیست آثار

The constitution of the Islamic Republic of Iran

بین المللی الهدی

2,000 تومان

حقوق اداری (جلد اول)

چشم انداز قطب

4,000 تومان

حقوق شهروندی و عدالت

سوره مهر

2,000 تومان

موجبات مسئولیت مدنی

انتشارات بین المللی الهدی

5,000 تومان

شهروند موفق

جمال

1,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

3,000 تومان

حقوق غیر ایرانیان در جمهوری اسلامی ایران

جامعه المصطفی العالمیه

1,000 تومان

قانون مدنی (بخش پنجم)

داداِستان

رایگان

قانون مدنی (بخش چهارم)

داداِستان

رایگان

قانون مدنی (بخش سوم)

داداِستان

رایگان

شرط ذخیره مالکیت

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2,700 تومان

قانون مدنی (بخش دوم)

داداِستان

رایگان

قانون مدنی (بخش اول)

داداِستان

رایگان

جنایات علیه بشریت

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

6,000 تومان