زبان انگلیسی - لیست آثار

12 سال تدریس بیهوده

محمود پیرهادی

5,500 تومان

1000 واژه ضروری تافل

وزراء

4,500 تومان

english tools you need to have

زانکو

3,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 1

تأمین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 4

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 3

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار2

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

Gaining an Insight into TEFL

روز اندیش

2,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 6

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار9

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 5

تأمین محتوای نگین

1,000 تومان

واژه نامه روزنامه های انگلیسی

زبانکده پردیس

1,000 تومان

Elementary Comprehension Pieces

بینش آزادگان

400 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 7

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار10

تامین محتوای نگین

1,000 تومان

آموزش انگلیسی از طریق اخبار 8

تامین محتوای نگین

1,000 تومان