داستان های فارسی - لیست آثار

سایه های سیاه

پر

2,000 تومان

صدای خاک

ایران صدا

رایگان

بچه های تپه سوم

سوره مهر

5,000 تومان

مجروح‌ جنگی

ستاره ها

600 تومان

خانه ابدی

ستاره ها

2,500 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

مسافر دریای نجوم

همداد

3,500 تومان

با تو می مانم

همداد

8,000 تومان

جستجو در برف

ایران صدا

رایگان

از خاک تا افلاک

سوره مهر

3,500 تومان

نبرد رئیس علی

سوره مهر

1,000 تومان

نغمه ساز فاراب

سوره مهر

2,500 تومان

چراغ صبح

سوره مهر

1,800 تومان

همزاد

ایران صدا

رایگان

مرد نخستین

سوره مهر

2,000 تومان

جیران

پر

5,000 تومان

کارآگاه سرکرده

سوره مهر

1,000 تومان

پژواک روح

شهر پدرام

4,000 تومان

نرگس

سوره مهر

5,000 تومان

بانوی سربدار

پر

5,000 تومان

طلب

ایران صدا

رایگان

فرود جریره

ایران صدا

رایگان

او (جلد اول)

کتابدارتوس

1,800 تومان

مرد و نامرد

ایران صدا

رایگان

پستوهای عشق

طاهریان

5,000 تومان

سودابه ی کیکاووس

ایران صدا

رایگان

سو و شون

ایران صدا

رایگان